Návrh uznesenia

Návrh na schválenie zníženia nájomného o 50 % zo všetkých nájomných zmlúv v platnom znení uzatvorených s nájomcami HC SLOVAN Bratislava - mládež, občianske združenie a Športový hokejový klub KŠK Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 684/2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 684/2016 zo dňa 07. 12. 2016 – 08. 12. 2016 vykonanie zmeny nájomných zmlúv: 
 1. HC SLOVAN Bratislava – mládež, občianske združenie, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava,
  IČO: 30846773 – dodatok č. 1/346/2016/N k nájomnej zmluve č. 217/2016/N zo dňa
  26. 07. 2016 na prenájom šatňových priestorov s príslušenstvom vo výmere 535,80 m² na
  zníženie nájomného o 50 % na dobu od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 ako prípad hodný
  osobitného zreteľa.
 2. Športový hokejový klub KŠK Bratislava, Harmincova 3, 841 01 Bratislava, IČO: 31798241,
  nasledovne:
  2.1. Dodatok č. 2/353/2016/N k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/2012 zo dňa
  11. 09. 2012 na prenájom nebytových priestorov vo výmere 14,90 m² na zníženie
  nájomného o 50 % na dobu od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017,
  2.2. Dodatok č. 3/354/2016/N k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20/2014 zo dňa
  24. 07. 2014 na prenájom ľadovej plochy a šatňových priestorov s príslušenstvom vo
  výmere 372,00 m² na zníženie nájomného o 50 % na dobu od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
  ako prípad hodný osobitného zreteľa.
​s podmienkou,

že nájomcovia budú mať vysporiadané všetky financné záväzky voči STARZu.