Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m², spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom na Tomášikovej 48 v Bratislave, IČO 00151653, za účelom užívania štyroch vyhradených parkovacích miest, na dobu neurčitú, za nájomné 120,45 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 6 022,50 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parc. č. 3284/9, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku, na ktorom sa nachádzajú parkovacie miesta, ktoré chce Slovenská sporiteľňa, a.s., užívať z dôvodu vlastníctva nebytových priestorov v objekte na Veternej 4, do ktorých služobný vchod sa nachádza práve zo strany vnútrobloku, kde sú dané parkovacie miesta umiestnené.