Návrh uznesenia - Štasselová Lucia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5, 8, parc. č. 4432/6-10, 12, 15, pre Ing. Alexandra Rozina, CSc.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
ideový zámer aby sa na mestských pozemkoch  v Bratislave,
 
k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5 – ostatné plochy vo výmere 35 m², parc. č. 4375/8 – ostatné plochy vo výmere 160 m², parc. č. 4432/6 – vinice vo výmere 1 133 m², parc. č. 4432/7 – vinice vo výmere 1163 m², parc. č. 4432/8 – vinice vo výmere 1 221 m², parc. č. 4432/9 – vinice vo výmere 60 m², parc. č. 4432/10 – vinice vo výmere 1433m², parc. č. 4432/12 – vinice vo výmere 1525 m², parc. č. 4432/15 – vinice vo výmere 2 594 m², spolu vo výmere 9 324 m²
 
realizoval projekt Mestskej komunitnej vinice, ktorý
  • zachová na pozemkoch vinohrady, tak ako sú definované v zákone č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve,
  • zapojí a spojí angažovanú aj odbornú verejnosť pôsobiacich v oblasti „komunitných záhrad“
  • zabezpečí vznik nového atraktívneho prírodného miesta pre verejnosť
  • poskytne časť produkcie v prospech mesta
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
​v spolupráci expertami a poslancami príslušných komisií pod gesciou hlavnej architektky zabezpečiť vypracovanie ideového zámeru Mestskej komunitnej vinice vrátane návrhov a podmienok jej fungovania a predložiť tento materiál rokovanie príslušných komisií a nasledne mestského zastupiteľstva.