Návrh uznesenia - Zaťovičová Zdenka

Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
skutočnosť, že mestská časť Bratislava-Dúbravka podala na okresný súd Bratislava IV návrh na nariadenie neodkladného opatrenia proti žalovanému hlavnému mestu SR Bratislave vo veci výstavby nájomných bytov na ul. Pri kríži, a to aby sa žalovaný zdržal akejkoľvek stavebnej činnosti a výrubu drevín, kým rozhodnutie o výrube nenadobudne právoplatnosť na pozemkoch registra "C" v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3449/45, parc. č. 3449/120 do právoplatného rozhodnutia súdu o platnosti uznesenia č. 716/2017 zo dňa 16.02.2017 a platného zverenia týchto pozemkov do správy žalobcu.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
  1.  aby zastavil stavebné práce na stavbe "Výstavba nájomných bytov na ul. Pri kríži, mestská časť Bratislava-Dúbravka" na pozemkoch parc. č. 3449/45, 3449/120, 3449/146, k. ú. Dúbravka, s prípojkami inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 3449/45, 3449/120, 3449/146, 3449/311, 3449/1, 3449/18, 3449/15, 3449/145, k. ú. Dúbravka, a zároveň sa zdržal akéhokoľvek výrubu drevín na týchto parcelách, kým rozhodnutie o výrube nenadobudne právoplatnosť, do doby, pokým Okresný súd Bratislava IV nerozhodne o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa časti A tohto uznesenia.
  2.  aby pri zabezpečovaní bytových náhrad podľa  zák. č. 260/2011 Z. z.  postupoval podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. d) a e) zák. č. 261/2011 Z. z., a za týmto účelom rokoval s investormi, ktorí realizujú alebo plánujú výstavbu bytov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o kúpe týchto bytov za účelom ich poskytnutia ako bytových náhrad a o týchto rokovaniach predložil Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu,
  3. aby najneskôr do 15.4.2017 zorganizoval verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Dúbravka k téme výstavby náhradných nájomných bytov lokalite Pri kríži a aby sa predmetného stretnutia osobne zúčastnil.