Návrh uznesenia

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informačný materiál o vyriešení kontrolou zistených nedostatkov a pochybení.
T: 29.06.2017