Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 16.02.2023

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 31. 12. 2022

  Materiály
 2. 2.Poriadok odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí nie sú poslancami

  Materiály
 3. 3.Personálne zmeny v orgánoch organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 4. 4.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/462, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v k. ú. Petržalka, parc. č. 4691/90 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 875/4, Karloveská ulica, Slovenskej republike – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov o prístrešok Segnerova, uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5679/8, spoločnosti INTERPHARM Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1499, spoločnosti umyvarka s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu bytu a nebytových priestorov v budove súp. č. 75 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Slovenská humanitná rada so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb a pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, k. ú. Nivy, pre mestskú rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0759 20 00 uzatvorenej s Antonom Kovačičom dohodou a nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434, Mgr. art. Kataríne Balúnovej

 14. 14.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1324/2022 zo dňa 23.06.2022, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytových priestorov v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o.

  Materiály
 15. 15.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 265/2019 zo dňa 26.09.2019, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 43/2022 zo dňa 15. 12. 2022, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Karlova Ves, pod kontajnerovými stojiskami

 17. 17.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1246/2022 zo dňa 26. 05. 2022, ktorým bola schválená zámena nehnuteľností so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave, a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

 18. 18.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 19. 19.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2022

 20. 20.Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1294/2022 zo dňa 23.06.2022 a opätovné schválenie dokumentu

 21. 21.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 5-7 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava

 22. 22.Petícia za zastavenie mestských projektov Parčík Žilinská a Parčík na Radlinského v Bratislave pre nehospodárnosť a účelovosť odstraňovania zelene (o 16,30 h ako prvý bod po vystúpení občanov)

  Materiály
 23. 23.Petícia proti výstavbe v parku – Bytový dom Višňová na Kramároch (o 16,30 h ako druhý bod po vystúpení občanov)

  Materiály
 24. 24.Petícia za obmedzenie tranzitnej automobilovej dopravy na Mickiewiczovej ulici, v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta (o 16,30 h ako tretí bod po vystúpení občanov)

 25. 25.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, výpoveďou zmluvy o nájme zo dňa 15.03.2021 v spojení s jej dodatkom č. 1 zo dňa 14.07.2021 uzatvorenej so spoločnosťou DANUBE SAGA, s.r.o.

 26. 26.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 0202/0010/22, uzatvorenej medzi prenajímateľom: SLOVENSKOU TECHNICKOU UNIVERZITOU V BRATISLAVE, a nájomcom: Základnou umeleckou školou Miloša Ruppeldta ako rozpočtovou organizáciou hlavného mesta SR Bratislavy

 27. 27.Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy č. 08 83 0415 20 00 týkajúcej sa nájmu pozemkov parc. č. 3141/1 a parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa – Hradská ulica s nájomcom GEOtest, a.s. – organizačná zložka

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 3/20 pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 2618, parc. č. 3062, Alojzovi Krennovi

 29. 29.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/9, Pluhová ulica, Ing. Václavovi Navrátilovi s manželkou, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže

 30. 30.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. č. 5409/15, Bieloruská ulica, spoločnosti JAPAK SLOVAKIA s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pod stavbou

 31. 31.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/3, Saratovská ulica, spoločnosti LAURIS Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 32. 32.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 3141/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 33. 33.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa

 34. 34.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1408/2022 zo dňa 29.09.2022, ktorým bolo schválené zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ulica Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 35. 35.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Židovská ulica, do správy Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského

 36. 36.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, bytu č. 4 nachádzajúceho sa v bytovom dome so súpis. č. 897, k. ú. Nivy, Dulovo námestie, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 37. 37.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby „cvičko“ - voľnočasových športových ihrísk, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 38. 38.Návrh na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, stavby so súpis. č. 694, na Borskej ulici, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 39. 39.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Stropkovská 21, Sputniková 15, Vŕbová 12, Silvánska 19, Beniakova 28, 34, Hlaváčikova 22, Bagarova 8, Wolkrova 5, Röntgenova 2, Vranovská 65, 67, vlastníkom bytov

 40. 40.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 740/2009 zo dňa 02. 07. 2009, uznesenia č. 63/2015 zo dňa 26. 02. 2015, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, uznesenia č. 939/2021 zo dňa 24. 06. 2021, uznesenia č. 1060/2021 zo dňa 18. 11. 2021, uznesenia č. 1229/2022 zo dňa 28. 04. 2022, uznesenia č. 412/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

  Materiály
 41. 41.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie : rok 2022

  Materiály
 42. 42.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 43. 43.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 44. 44.Rôzne

 45. .16.00 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  Materiály
 2. b.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022

  Materiály
 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1066/2021 zo dňa 16.12.2021

 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Sputniková 15, Kríková 2, Bárdošova 27, Sadmelijská 1, Silvánska 7, 25, Beniakova 26, vlastníkom bytov

 5. e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 6. f.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 7. g.Informácia zo Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2021/2022

  Materiály
 8. h.Informačný materiál o vecnom a finančnom vyhodnotení operačného plánu letnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy na území Hl. mesta v roku 2022

 9. i.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022

 10. j.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Generálny investor Bratislavy

 11. k.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 12. l.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 4. štvrťrok 2022