Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 09.09.2021

 1. 1.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 3. 3.Návrh na trvalé upustenie od vymáhanie pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2021 z .... o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. 5.Protikorupčné štandardy hlavného mesta SR Bratislavy

 6. 6.Žiadosť Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves v zmysle článku v 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, k procesu schvaľovania a udeľovania súhlasu na zmenu prevádzky poriadku pohrebiska

 7. 7.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)

 8. 8.Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021

 9. 9.Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2021 za rok 2020

 10. 10.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, nezisková organizácia

 11. 11.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc, občianske združenie

 12. 12.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita, občianske združenie.

 13. 13.Návrh stanov a návrh zmeny zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

 14. 14.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 15. 15.Plán reforiem v Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2021 - 2026

 16. 16.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2020

 17. 18.Petícia za záchranu Rače

 18. 19.Petícia proti zahusťovaniu Rače

 19. 20.Petícia za záchranu Krasňan

 20. 21.Petícia za bezpečnú Tupého ulicu

 21. 22.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 20 248,12 € voči spoločnosti Technické Služby - Čistenie, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 31362061, Svätoplukova 31, 825 12 Bratislava. Predmetná pohľadávka predstavuje dlžné nájomné za druhý polrok roku 2008 vo výške 18 028,41 € splatné dňa 10.01.2009 a úroky z omeškania vo výške 10,50% ročne odo dňa 15.05.2009 do dňa 16.07.2010 vo výške 2 219,71 € v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 08 83 0 0499800 zo dňa 10.02.1998 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 22. 23.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky predstavujúcu zmluvnú pokutu presahujúcu sumu 30 982,27 € resp. sumu 25 982,27 € a trovy konania vo výške 2 536,50 € a uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Apollo Business Center, s.r.o. v likvidácii

 23. 24.Koncepcia rozvoja centier voľného času

 24. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu priestorov športovej haly CVČ Hlinícka 3 pre SSOŠ HOST

 25. 26.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu, alebo inú diagnostiku ako prípad hodný osobitného zreteľa

 26. 27.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14838/3, ulica Na križovatkách, do vlastníctva Mika Somíka

 27. 28.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14839/3, ulica Na križovatkách, do vlastníctva Moniky Ružičkovej Kučerovej

 28. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa tkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 3377/57, k. ú. Ružinov, v areáli Čierny les, pre spoločnosť J.M.O. spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 29. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 3244, k. ú. Petržalka, v areáli Archívu hlavného mesta SR Bratislavy na Markovej ulici, pre Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave

 30. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, občianskemu združeniu Neškôlka, na zriadenie komunitnej záhrady

 31. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie nájazdových rámp pri vstupoch do bytových domov

 32. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia účelu nájmu do uznesenia MsZ č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013 prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 33. 35.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/355 a 5018/356, žiadateľovi Ing. Miloslavovi Červenému

 34. 36.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9867/4 - 6, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Súťažnej ulici

 35. 37.Návrh na uzatvorenie dodatku k protokolu č. 118404759700 zo dňa 27.10.1997 s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, so sídlom v Bratislave

 36. 38.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1866/5 a parc. č. 1866/6, na vybudovanie infopointu týkajúceho sa električkovej trate

 37. 39.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 38. 40.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 39. 41.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.44 vo výmere 47,39 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 40. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m² v stavbe so súpis. č. 2506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

 41. 42a.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020 a uznesenia č. 637/2020 zo dňa 22. 10. 2020, ktorým sa schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 42. 43.Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 43. 44.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a mestskej časti Bratislava-Rača

 44. 45.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, Jarovce, Čunovo, Rusovce, do správy mestským častiam

 45. 46.Návrh na zverenie hmlovej fontány na Námestí republiky v Bratislave, k. ú. Petržalka, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy so sídlom v Bratislave

 46. 47.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 23. 09. 2021

 47. 48.Rôzne

 48. 49.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 23. 09. 2021