Bod č. 27

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14838/3, ulica Na križovatkách, do vlastníctva Mika Somíka


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.