Bod č. 28

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14839/3, ulica Na križovatkách, do vlastníctva Moniky Ružičkovej Kučerovej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.