Bod č. 23

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky predstavujúcu zmluvnú pokutu presahujúcu sumu 30 982,27 € resp. sumu 25 982,27 € a trovy konania vo výške 2 536,50 € a uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Apollo Business Center, s.r.o. v likvidácii


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.