Bod č. 7

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.