Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 18.02.2019

 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v centre pre deti a rodiny RETEST

  Materiály
 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov Dom tretieho veku

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 3150/12 a parc.č.3150/13, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č. 2565/65, mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Jarovce, parc.č. 870/1, spoločnosti DCJ, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 6.Návrh na zmenu účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 31.05.2018 v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom v Seredi

 7. 7.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok registra „C“ KN, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 2876/29, Břeclavská ulica, v prospech Ing. Miroslava Trnku

  Materiály
 8. 8.Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby – vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k.ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc.č. 297/5, v prospech Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej, ako budúcich oprávnených z vecného bremena

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova ulica, k.ú. Vajnory, parc.č. 1942/4, Zuzane Kováčikovej a Rastislavovi Kováčikovi

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 4375/3, na rekonštrukciu kontajnerového stojiska

 11. 11.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 21526/3 a parc.č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na precod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, Jungmannova 8, Gercenova 7, Gercenova 9, Černyševského 29, Romanova 42, Gessayova 16, Blagoevova 2, Blagoevova 10, Znievska 1, vlastníkom bytov

  Materiály
 13. 13.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov

  Materiály
 14. 14.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28.04.2016, č. 572/2016 zo dňa 29.06.2016-30.06.2016, č. 934/2017 zo dňa 27.09.2017

 15. 15.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.195/2015 zo dňa 24.-25.06.2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28.04.2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1

  Materiály
 16. 16.Návrh na vypustenie bodu 12.1.1. z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavyč.879/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým sa schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24

 17. 17.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

 18. 18.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Gregorovej 4, 6, 8, 10, 12, 14, Podzáhradná 15, Šustekova 29, vlastníkom bytov

  Materiály
 19. 19.Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart–Slovakia a.s.

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom jazdeckého areálu v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania „ Mestského jazdeckého areálu“ vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí, telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie samotných koní

 21. 21.Rôzne