Bod č. 7

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok registra „C“ KN, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 2876/29, Břeclavská ulica, v prospech Ing. Miroslava Trnku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.