Bod č. 8

Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby – vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k.ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc.č. 297/5, v prospech Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej, ako budúcich oprávnených z vecného bremena


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.