Bod č. 11

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 21526/3 a parc.č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.