Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - Zasadnutie 12.06.2018

 • 12. júna 2018, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [46.93 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 18.06.2018
 1. 1.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Roľnícka ulica , k.ú. Vajnory, parc.č. 2694/13, Mgr. Martinovi Šimíčkovi a Zuzane Šimíčkovej

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21664/2, Radovanovi Herichovi

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave,k. ú. Dúbravka, parc. č. 3423/79 a parc.č. 3423/81, spoločnosti DP Real, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova ves, ulica Staré Grunty, parc.č. 2918/29, spoločnosti JUREAL s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla na pozemkoch parc.č. 1371/5 a parc.č. 1371/26, k. ú. Devín, spoločnosti Lomnická s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1242/11, spoločnosti HDB GROUP, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3393/4, parc.č. 3393/2, parc.č. 3392/25, parc.č. 3392/26 a prípadu pozemku pod vlastnou stavbou v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc.č. 3394/2, Ing. Dagmar Jančovičovej

 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc.č. 22198/3, parc.č. 22198/6, parc.č. 22198/8, parc.č. 22198/9, parc.č. 15403/6, parc.č. 23014/22, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 4263/1,2,3,5,6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a na kúpu pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 474/55 a nasledovné, v správe Slovenského pozemkového fondu so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj, alebo nájom ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc.č. 885/12 a stavby súp.č.283, spoločnosti Vydrica a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby, bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, na pozemku parc.č. 21343, mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 21377/17, spoločnosti Carlton Property, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc.č. 3556/2 a časti pozemku parc.č. 3556/1, pre mestskú časť Bratislava - Vrakuňa

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 621, Marianovi Vacarelu

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4081/7, parc. č. 4081/47 a parc. č. 4081/50, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 487/2

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka parc.č. 5441, pre spoločnosť 4MG&P Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1.40 v podchode na Hodžovom námestí , v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, Jaroslavovi Minárikovi Unimédia, so sídlom v Partizánskom

 21. 21.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 1 - 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej 6-8, k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

 23. 23.Návrh na schválenie zámeru na nájom častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 3284/9 a parc.č. 3284/29 vo vnútrobloku Suché Mýto – Veterná formou priameho nájmu

  Materiály
 24. 24.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 15 – Bosákova ul., spoločnosti Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na predaj podielu na pozemku registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2, Mošovského ulica, Danielovi Slašťanovi s manželkou Janou Slašťanovou ako realizácia zákonného predkupného práva

  Materiály
 26. 26.Návrh na predaj pozemkoch v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc.č. 3553/22 a parc.č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, spoločnosti Schell Slovakia, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 27. 27.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č. 4015/23, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa , spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k.ú. Ružinov, Teslova ulica , parc.č. 15263/10-16 a 15263/18-19

 29. 29.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 11370/4, parc.č. 11370/5, parc.č.11370/7-9, parc.č. 11370/11, parc.č.11370/14, parc.č. 11370/16 a parc.č. 11370/17, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej ul.

 30. 30.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k.ú. Ružinov, Pažítkova ulica, vlastníkom garáži situovaných na pozemkoch

 31. 31.Návrh na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 2725/43 a parc.č. 2727/82, od ich výlučného vlastníka CEEbase s.r.o so sídlom v Bratislave, a pozemkov parc.č. 2725/45 a parc.č. 2725/8, od ich výlučného vlastníka ITB Development a.s., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k týmto pozemkom

  Materiály
 32. 32.Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking – Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 33. 33.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 527, Blagoevova ulica, do spávy mestskej časti Bratislava - Petržalka

 34. 34.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona 260/2011 Z.z.. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

  Materiály
 35. 35.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 3

  Materiály
 36. 36.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach na ulici Martinčekova - garáže , v samostatne stojacich garážach na ulici Hanulova - garážový objekt A, vlastníkom garáží

  Materiály
 37. 37.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Blumentálska 16, Martinčekova 15, Narcisová 14, 16, Nezábudková 6, Kolískova 12, Tranovského 30, Rovniankova 6B, Krásnohorská 1, Miletičova 29, Púpavová 13, Hany Meličkovej 2, Bakošova 44, Znievska 9, Tupolevova 3, vlastníkom bytov

  Materiály
 38. 38.Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k.ú. Staré Mesto , ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/1997 z 25.09.1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, č. 997/2017 zo dňa 20.11.2017

  Materiály
 39. 39.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Podzáhradná 15, Púpavová 15, Kolískova 12, Rajecká 38, Jána Stanislava 1, Pifflova 7, vlastníkom bytov

  Materiály
 40. 40.Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 na obdobie rokov 2018-2020.

 41. 41.Rôzne