Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 14.12.2023

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 11. 2023

 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 4.Návrh dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. 5.Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 – 2026

 6. 6.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 7. 6A.Návrh rozdelenia štátnej dotácie v prípade prijatia finančných prostriedkov od Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 705/2023

 8. 7.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023

 9. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 z ..../2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača

 11. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice a verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 13. 12.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 14. 13.Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 14.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou SEAFLY Aktiebolag, Švédsko a s tým súvisiaci predaj a nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov v k. ú. Devín, Slovanské nábrežie, spoločnosti S E A F L Y a.s., so sídlom v Bratislave a Františkovi Zvrškovcovi

 16. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2985/58, ulica Staré Grunty, spoločnosti ASIR, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/381 a nasl., a k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6352/7, lokalita ZO Malý Dunaj

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny účelu nájmu nebytového priestoru na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre KOLO n.o.

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Odvoz a likvidáciu odpadu a. s. za účelom vybudovania zberného dvora

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 1/2 spoluvlastníckeho podielu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, pre občianske združenie BMX klub Rača, so sídlom v Bratislave

 21. 20.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 526/2012 zo dňa 29.03.2012, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov a stavieb v športovom areáli Drieňová ulica v Bratislave, k. ú. Ružinov, pre Andreja Gaburu – ARG COM

 22. 21.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2024

 23. 22.Predloženie projektu „Čerešňový sad – Legionárska“ – Program Slovensko

 24. 23.Zoznam modernizácii cestnej infraštruktúry financovaných v rámci úveru National Development Fund II

 25. 24.Informácia o projekte „Živé námestie“ a s ním spojené majetkovoprávne vzťahy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 26. 25.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, Zlatohorská ulica (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 27. 26.Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve so SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM š.p. a na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. Etapa

 28. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Ružičková ulica, Ing. Jane Hudecovej ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľky a predaj priľahlého pozemku

 29. 28.Návrh na uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/31, Rybničná ulica, so spoločnosťou STK PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Žiline (Materiál stiahnutý počas rokovanie)

 30. 29.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22021/1, Račianska ulica, v prospech spoločnosti ALLWA, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 31. 30.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 32. 31.Návrh na zverenie pozemkov a stavby v Bratislave, k. ú. Rača, Žarnovická-Cígeľská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 33. 32.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pod športovými ihriskami, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 34. 33.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 35. 34.Interpelácie

 36. 35.Rôzne

 37. .12.15 h - Pomenovanie planétky Vladimír Dolinay

 38. .12.30 h - Vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy -

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky za rok 2023 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, uznesenie č. 105/2023 zo dňa 23.03.2023

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 5. e.Správa o plnení a prijatí opatrení Nadáciou mesta Bratislavy v zmysle správy o kontrole č. 2 vykonanej útvarom mestskej kontrolórky