Bod č. 20

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 526/2012 zo dňa 29.03.2012, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov a stavieb v športovom areáli Drieňová ulica v Bratislave, k. ú. Ružinov, pre Andreja Gaburu – ARG COM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.