Bod č. 14

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou SEAFLY Aktiebolag, Švédsko a s tým súvisiaci predaj a nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov v k. ú. Devín, Slovanské nábrežie, spoločnosti S E A F L Y a.s., so sídlom v Bratislave a Františkovi Zvrškovcovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.