Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 31.05.2012

 • 31. mája 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2012

 2. 2.Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce mesta Bratislavy za rok 2011

  Materiály
 3. 3.Návrh na presun rozpočtových prostriedkov pre projekt CYCLOMOST II

  Materiály
 4. 4.Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2 - materiál bol stiahnutý z rokovania

  Materiály
 5. 5.Návrh na realizáciu rozšírenia Mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012

  Materiály
 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestí a o zmene názvov ulíc v mestských častiach Bratislava-Čunovo, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Vajnory a Bratislava-Záhorská Bystrica 2

  Materiály
 7. 7.Informácia o splnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 397/2011 časť C bod 2.

 8. 8.Správa o výsledkoch práce komisie na zefektívnenie výberu dane z nehnuteľnosti

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy do predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 10. 10.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. dňa 5. júna 2012

  Materiály
 11. 11.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 12. júna 2012

  Materiály
 12. 12.Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť doplnením predmetu činnosti - poskytovanie dopravných služieb na mestských dráhach

  Materiály
 13. 13.Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 14. 14.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 15. 14A.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl – december 2011

  Materiály
 16. 15.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky, Kúpaliska Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 2012

  Materiály
 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 6, 811 07 Bratislava - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21512 spoločnosti EKORDA, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov a pozemku parc. č. 1007/2 v Bratislave na Hrobákovej č. 5, kat. územie Petržalka, pre občianske združenie Kolkársky klub Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave, Palisády č. 53

  Materiály
 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 13 na vybudovanie kontajnerového stanovišťa

  Materiály
 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4642/15 na vybudovanie kontajnerového stanovišťa pre Spoločenstvo MÁNES so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov parc. č. 15585/1 spoločnosti Centrum Rafael, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 23. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2922, pre Darinu Mauerovú, s miestom podnikania v Bratislave

 24. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1253, pre Soňu Mikušovú, s miestom podnikania v Bratislave

 25. 24.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/11 a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/12, Ing. Bohumírovi Beťkovi, bytom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu

 26. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/1 a parc. č. 17321/3 spoločnosti New City Development s.r.o. so sídlom v Bratislave

 27. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 288 a parc. č. 289, pre Nadr Halimi JADRAN so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 28. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/5, parc. č. 3459/17 a parc. č. 3459/19 na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 29. 28.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 30. 29.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 31. 30.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22846, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 32. 31.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3652/17, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 33. 32.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/44, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 34. 33.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14472/46, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 35. 34.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3563/26, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 36. 35.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512 a parc. č. 4513/1, Korabinského ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 37. 36.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 681/1, Zámocká – Staromestská ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 38. 37.Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Slávičie údolie, pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 39. 38.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti za účelom vybudovania športového areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického štadióna ul. Odbojárov a Kalinčiakova, a to pozemkov parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57 a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto bez finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy

 40. 39.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere 151,19 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, súpis. č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bo stiahnutý z programu

  Materiály
 41. 40.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/158 a parc. č. 3400/160, Na vrátkach, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 42. 41.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Prokofievova ulica, parc. č. 3365/2 a parc. č. 3365/5, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 43. 42.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/103, Jiráskova -Pajštúnska ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 44. 43.Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7938/32, Mýtna ulica, formou priameho predaja s cenovou ponukou

 45. 44.Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja s cenovou ponukou rekreačných chát v okrese Malacky, obci Lozorno, k. ú. Lozorno so súp. č. 4087, zapísaných na LV č. 2874, v chatovej oblasti Košariská

 46. 45.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13 a časť parc. č. 1566/3, spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 47. 46.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3375/1 a parc. č. 3375/6, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 48. 47.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/9, spoločnosti SWEETREE s.r.o., so sídlom v Bratislave

 49. 48.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 2079/3 až 6, parc. č. 2079/19, parc. č. 2079/20, parc. č. 2079/22 až 25

 50. 49.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. 22221/8 v k. ú. Trnávka – dostavba diaľničnej križovatky

 51. 50.Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania medzi hlavným mestom SR Bratislava a Národnou bankou Slovenska ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 52. 51.Návrh na odpustenie dlhu v sume 12.689,99 Eur

  Materiály
 53. 52.Návrh na určenie ceny pozemku pre vlastníkov bytov Záhradnícka 62 a 64

  Materiály
 54. 53.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Hummelova 6, 8, Svetlá 5, Lovinského 43, Páričkova 23, 25, Záhradnícka 43, 45, Košická 38, Sklenárova 22, Dvojkrížna 2, 4, 6, Slatinská 4, Račianska 65, Sibírska 31, 33, 35, 37, Tbiliská 27, Púpavova 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, Studenohorská 29, Ševčenkova 8, Ševčenkova 6, Hálova 12, Romanova 13, 15, Hrobákova 10 vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 55. 54.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, č.388/2011 zo dňa 24.11.2011, č.415/2011 zo dňa 15.12.2011

  Materiály
 56. 55.Návrh na voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy do komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 57. 56.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 58. 57.Interpelácie

 59. 58.Rôzne - vzdanie sa Bc. Attilu Csontosa, člena - neposlanca, členstva v komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o prevodoch nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Rača, prislúchajúceho k bytu č. 12 v bytovom dome na ulici Horná 5, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Rača

 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Hummelova 6, Miletičova 36, Páričkova 23, 25, Košická 43, Korytnická 1, Sibírska 31, 33,35, 37, Púpavová 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, Ševčenkova 8, Ševčenkova 6, Znievska 8, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 6. f.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac apríl 2012