BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 24.11.2011

 • 24. novembra 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2011

 2. 2.Protikorupčné minimum pre Bratislavu (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

  Materiály
 3. 3.Návrh zásad vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 4. 4.Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

  Materiály
 5. 5.Informácia o stave a hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 a o plánoch spoločností na činnosť v najbližšom období 2

  Materiály
 6. 6.Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie, Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave za rok 2010

  Materiály
 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2011 o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v krízovom stredisku

  Materiály
 8. 8.Správa o pilotnom projekte Participatívneho rozpočtu pre Bratislavu

  Materiály
 9. 9.Petícia proti výstavbe na Kráľovej hore

  Materiály
 10. 10.EÚ Projekt z programu GUGLE- Smart Cities and Communities s názvom „Smart District“pre Bratislavu

  Materiály
 11. 11.Materiály, ktoré budú prijaté jediným akcionárom obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. v novembri 2011

  Materiály
 12. 12.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

 13. 13.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 14. 14.Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 15651/184 vo výmere 232 m2, na Trnavskej ceste č. 100, v Bratislave, k. ú. Ružinov zvereného do správy organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy pre spoločnosť Ing. Andrej Kulla – Ing. Katarína Kullová, IČO 17465257, so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 15. 15.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj primárnej tepelnej prípojky, vedenej do odovzdávacej stanice tepla umiestnenej v objekte Zimného štadióna O. Nepelu zrealizovanej v rámci stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu 2. časť, Prístupové komunikácie“, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 16. 16.Návrh na predaj nebytových pristorov v objekte bytového domu na ul. Laurinská 8 – Gorkého 5 v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu objektu na Uršulínskej č. 11 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto spoločnosti F.X. MESSERSCHMIDT, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves parc. č. 3458/2 Ing. Jozefovi Gregušovi s manželkou Ľudmilou, bytom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytových priestorov v objekte ZUŠ Exnárova 6 Bratislava, k.ú. Ružinov, pre subjekt Materská škola Bancíkovej 2 so sídlom v Bratislave 3

 20. 20.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc.č.22847/5, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 21. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3652/17, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 22. 22.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3691/3, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 23. 23.Návrh na uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č. 088816480200, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 24. 24.Návrh na uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č. 088308740500, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 25. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č.2866/1, formou priameho predaja a schválenie podmienok priameho predaja

 26. 26.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 27. 27.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Lamač, pozemkov parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739, parc. č. 740 a stavby súp. č. 1267

  Materiály
 28. 28.Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3780/1 a parc. č. 3782/7, Vilova ulica, formou priameho predaja s cenovou ponukou

 29. 29.Návrh na zverenie pozemku parcely registra “C“ v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 1669/361, do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

 30. 30.Návrh na založenie nehnuteľnosti v Bratislave, a to stavby bytového domu 9 b. j. typ Profis 2 – prístavba a novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 583/34, k. ú. Rusovce

  Materiály
 31. 31.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Vrakuňa, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Trnávka a k. ú. Vajnory, do správy MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 32. 32.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré mesto, parc. č. 4641/128 a parc. č. 461/129, Drotárska cesta

 33. 33.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5464/3, parc. č. 5464/4, parc. č. 5464/5, parc. č. 5464/6 a novovytvorenej parc. č. 5464/7, Sosnová ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 34. 34.Návrh na vyhlásenie 3. kola obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na prízemí objektu na Laurinskej ul. č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 35. 35.Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 1002/2010 zo dňa 27. 5. 2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 4. 11 .2010 a uznesenia č. 55/2011 zo dňa 31 .3. 2011 4

  Materiály
 36. 36.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 19,21, Komárnická 32,34, Medzilaborecká 27, Miletičova 32,34,36, Záhradnícka 85,87, Budovateľská 29, Košická 38,46, Košická 39,41,45, Bebravská 9, Žitavská 6, Lotyšská 6, Závadská 18, Karola Adlera 30, Janka Alexyho 7, Koprivnická 36, Pečnianska 1, M.Curie- Sklodowskej 13,19, Hrobákova 7, Holíčska 5,7, Mandľová 97, vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

  Materiály
 37. 37.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.654/2005 zo dňa 31.03.2005, č.701/2009 zo dňa 30.04.2009, č. 1159/2010 zo dňa 07.10.2010, 59/2011 zo dňa 31.03.2011

  Materiály
 38. 38.Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

 39. 39.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 40. 40.Interpelácie

 41. 41.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie