Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 16.06.2016

 • 16. júna 2016, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [52.64 kB]
 1. 1.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 3. 3.Návrh na načerpanie 3. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

 7. 7.Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi hlavného mesta SR Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy c. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy c. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým

 10. 10.Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave pre Slovenský zväz ľadového hokeja a HC SLOVAN Bratislava - mládež ako prípad hodný osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o rozlohe 128,1 m² na Kapucínskej č. 1 pre Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o rozlohe 33 m2 na Klariskej č. 16 pre Mgr. Martinu Katuščákovú a Mgr. Andreu Vadasovú

 13. 13.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov Domove seniorov

 14. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejovi Tóthovi

 15. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Nivy, parc. č. 15470/20 vytvoreného geometrickým plánom č. 227/2015, Ing. Vladimírovi Bohuslavovi

 16. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2088/6, parc. č. 2090/4, parc. č. 2381/10, parc. č. 2381/11, parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301, do výlučného vlastníctva Stojčeho Spasovského

 17. 17.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parc. č. 1502/2, do výlučného vlastníctva Róberta Michalicu

 18. 18.Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa, číslo hlavného mesta SR Bratislavy č. 048800801600 zo dňa 15.2.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, Róbertovi Kužlíkov

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 k nebytovým priestorom nachádzajúcim sa v stavbe súpis. č. 6331 na pozemkoch parc. č. 917/6 a 917/8, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub so sídlom v Bratislave

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2355–2359 a parc. č. 2361, mestskej časti Bratislava-Čunovo

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov (Pavilón D) nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1220 na pozemku parc. č. 4723/4 a časti pozemku parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemok parc. č. 19548/3 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 18338/2,4 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. Stanislava Poláka a Mgr. Renáty Polákovej, členov Občianskeho združenia Urovnanie a Náprava

 25. 25.Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to k pozemkom parc. č. 1416/1 a parc. č. 1417/1

 26. 26.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1, parc. č. 21387 a parc. č. 21383/4, v prospech Slovenského národného divadla

 27. 27.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 1592/9, parc. č. 1592/18 v prospech Ing. Štefana Matiašoviča

 28. 28.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotných surovín

 29. 29.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 17. júna 2016

 30. 30.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 24. mája 2016

 31. 31.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 27. júna 2016

 32. 32.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 30. júna 2016

 33. 33.Petícia proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov - Astronomická, par. č. 1222/3, MČ Bratislava-Ružinov

 34. 34.Petícia za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného plánu zóny

 35. 35.Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek mestských častí k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov

 36. 36.Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

 37. 37.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 38. 38.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 39. 39.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 - 2020

 40. 40.Memorandum o spolupráci medzi mestskými časťami Bratislava-Lamač, Bratislava-Dúbravka a hl. mesta SR Bratislavy o realizácii spoločného projektového zámeru vytvorenia podmienok cyklotrás ako súčasti hospodárskej politiky mestských častí okresu Bratislava IV

 41. 41.Kandidatúra hlavného mesta Bratislava na titul Creative City UNESCO a členstvo v Creative Cities Network

 42. 42.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015 a účtovná závierka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015

 43. 43.Návrh na menovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, Panenská a do rady školy pri Základnej umeleckej škole na Radlinského ul. v Bratislave

 44. 44.Návrh Zásad na poskytovanie finančného príspevku mnohodetným rodinám

 45. 45.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2016 - Mestské lesy

 46. 46.Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mestských lesov v Bratislave

 47. 47.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 4, Solivarská 21, 23, Plickova 6, 10, Saratovská 17, Fedinova 1, Švabinského 14, Holíčska 23, Fedinova 14, Černyševského 23, Mamateyova 12, Pankúchova 3, Blagoevova 10, 12, Blagoevova 14, 16, Vyšehradská 21, vlastníkom bytov

 48. 48.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 29. 6. 2016 a 30. 6. 2016

 49. 49.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31. 12. 2015

Nezaradené materiály

 1. 50.Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom registra C-KN parc.č. 918 na Molecovej ulici a o zverenie spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvične a šatní v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

 2. 51.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v Bratislave k. ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 3. 52.Návrh na zrušenie Dodatku č. 4 zo dňa 20. 1. 2016 k zmluve zo dňa 12. 12. 2006 uzavretej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o.