Bod č. 7

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi hlavného mesta SR Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy c. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy c. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.