Bod č. 24

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemok parc. č. 19548/3 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 18338/2,4 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. Stanislava Poláka a Mgr. Renáty Polákovej, členov Občianskeho združenia Urovnanie a Náprava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.