Bod č. 15

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Nivy, parc. č. 15470/20 vytvoreného geometrickým plánom č. 227/2015, Ing. Vladimírovi Bohuslavovi


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.