Bod č. 17

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parc. č. 1502/2, do výlučného vlastníctva Róberta Michalicu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.