Bod č. 5

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.