Bod č. 18

Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa, číslo hlavného mesta SR Bratislavy č. 048800801600 zo dňa 15.2.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.