Bod č. 20

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 k nebytovým priestorom nachádzajúcim sa v stavbe súpis. č. 6331 na pozemkoch parc. č. 917/6 a 917/8, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.