Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 07.09.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020

 3. 3.Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

 4. 4.Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 6.Petícia - Zastavme hazard !

 7. 7.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 14839/3 do vlastníctva Moniky Ružičkovej Kučerovej v celosti

 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 14838/3 do vlastníctva Mika Somika v celosti

  Materiály
 9. 9.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi.

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2680/35 v celosti do podielového spoluvlastníctva RNDr. Marty Novotovej, CSc. v ½ a MUDr. Márie Pardubskej v ½

 11. 11.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/9 v celosti do vlastníctva Mgr. Radovana Slaninku

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 200/2, manželom Stanislave Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4081/51 a 4081/52, SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297, Mgr. Jarmile Dobákovej

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10, spoločnosti Todos Bratislava s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19, mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1517/5 Ing. arch. Jane Chalupovej

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 1414, k. ú. Dúbravka, pre British International School Bratislava, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

  Materiály
 20. 20.Návrh na ukončenie nájomných vzťahov odstúpením od nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov na Sedlárskej 4 a Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1, v Zmluve o nájme pozemku č. 07 83 0784 11 00 zo dňa 28. 10. 2011 v znení dodatku č. 1 a v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 zo dňa 05. 03. 2016 v znení dodatku č. 1 občianskemu združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave (prípad hodný osobitného zreteľa)

 22. 22.Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava

  Materiály
 23. 23.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici v Bratislave, vo vlastníctve JUDr. Ivety Michalčákovej a Ing. Bronislava Michalčáka

  Materiály
 24. 24.Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 a 674/146, ul. Rustaveliho, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o.

 25. 25.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3668/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

  Materiály
 26. 26.Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, 7721/3, 7721/39, nachádzajúcich sa v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 27. 27.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24.-25.04.2013 a schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku

  Materiály
 28. 28.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 23, Komárnická 34, Muškátová 8, Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, Bebravská 14, 16, 18, Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, Pod Rovnicami 9, 11, 13, 15, 17, 19, Donnerova 7, Pribišova 9, Jána Stanislava 20C, Ušiakova 2, Šustekova 29, Znievska 3, vlastníkom bytov

  Materiály
 29. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Hrdličkova 19A, vlastníkom bytov a garáží

 30. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vrútockej 32, uznesenia č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Trenčianskej 13

  Materiály
 31. 31.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 2, Družstevná 4, 6, 8, Hlaváčikova 4, Tupolevova 7, Černyševského 29, Jasovská 45, vlastníkom bytov