Bod č. 8

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 14838/3 do vlastníctva Mika Somika v celosti


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.