Bod č. 10

Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2680/35 v celosti do podielového spoluvlastníctva RNDr. Marty Novotovej, CSc. v ½ a MUDr. Márie Pardubskej v ½


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.