Bod č. 13

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4081/51 a 4081/52, SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.