Bod č. 7

Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 14839/3 do vlastníctva Moniky Ružičkovej Kučerovej v celosti


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.