BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 26.11.2020

 1. 0.Návrh na zamedzenie realizácie nepovolenej stavby

 2. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2020

  Materiály
 3. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 4. 3.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 5. 4.Právna analýza pohľadávky k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu, možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s.

 6. 5.Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 7. 5a.Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 8. 6.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

  Materiály
 9. 7.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 10. 8.Návrh na zvýšenie základného imania a zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

  Materiály
 11. 9.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

  Materiály
 12. 10.Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava

 13. 10a.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 14. 10b.Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2020 časť B bod 2 zo dňa 24. 09. 2020

 15. 10c.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2021

 16. 10d.Návrh Manifestu verejných priestorov

 17. 10e.Návrh na schválenie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy

 18. 11.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpísanie premlčanej pohľadávky a záväzkov v Dome tretieho veku

 19. 12.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove výukového bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave pre nájomcu Fond na podporu športu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 20. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave

 21. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, do podielového spoluvlastníctva spoločnosti XL, six s.r.o. so sídlom v Bratislave a spol., Kremeľská ulica

 22. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpisným číslom 1280 na pozemku parc. č. 345, na Sedlárskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre žiadateľa Patrícia Šimbochová SIPA s miestom podnikania v Bratislave

  Materiály
 23. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 19779, spoločnosti BRATISLAVA WEST GATE, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, nachádzajúcich sa na Vrančovičovej ulici v k. ú. Lamač, na električkovej trati Račianske mýto - Gaštanový hájik v k.ú. Nové Mesto, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 26. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť South City W, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 27. 24.„baum_cityregion_projekt inštitucionalizácie mestského regiónu BAUM“ – etablovanie

 28. 26.Návrh bezplatného členstva hlavného mesta v iniciatíve Cities Today Institute

 29. 26a.Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Tatiany Kratochvílovej, 1. námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedníčku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 30. 27.Návrh na zriadenie komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 28.Záverečná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020

 32. 29.Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020

 33. 30.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

  Materiály
 34. 31.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, do správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

  Materiály
 35. 32.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1210/2018 zo dňa 27. 09. 2018, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, lokalita Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 36. 33.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m² v stavbe so súpis. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 37. 34.Návrh na nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 38. 35.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21795/2, parc. č. 21793/1, parc. č. 21793/2, k. ú. Nivy, parc. č. 9193/501, parc. č. 9193/6, v prospech spoločnosti Eurovea 2, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 39. 36.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 40. 37.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 41. 38.Rôzne

 42. .Materiál na prihlásenie:

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o plnení časti B bodu 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 692/2016 zo dňa 07.-08. 12. 2016 týkajúceho sa stavby parkoviska na Palkovičovej ulici v Bratislave

  Materiály
 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mierová 18, Muškátová 20, Ondrejovova 9, Sadmelijská 1, Silvánska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Romanova 34, Topoľčianska 10, vlastníkom bytov

 6. f.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac september 2020