BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie.