BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Zahradník Branislav

Návrh na schválenie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Ing. Mariánovi Miškaninovi, PhD., mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za obdobie január – december 2020 v sume 30 % zo súčtu mesačných platov za toto obdobie.