BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Buocik Ján

Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21795/2, parc. č. 21793/1, parc. č. 21793/2, k. ú. Nivy, parc. č. 9193/501, parc. č. 9193/6, v prospech spoločnosti Eurovea 2, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena
- v k. ú. Staré Mesto, na častiach pozemkov registra „C“ KN parc. č. 21793/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 206 m², parc. č. 21793/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 16 m², zapísaných na LV č. 1656, na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 21795/2 – ostatná plocha vo výmere cca 2 466 m², zapísaného na LV č. 8228, v prospech spoločnosti Eurovea 2, s. r. o., so sídlom Karloveská 34, Bratislava, IČO 50957279, za účelom výstavby, realizácie, užívania, údržby, prevádzky, opravy a rekonštrukcie stavby „SO 700 Pažiace steny, SO 701 Vjazd V1 a výjazd V2, SO 702 Podzemná komunikácia výjazdu V3 a vjazdu V4“ tvoriacej súčasť investičného zámeru „Polyfunkčný súbor Eurovea 2 – Stavba č. 07 Úprava Pribinovej a Čulenovej ulice“, za predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 430 080,00 Eur. Odplata za zriadenie vecného bremena sa určí ako jednotková cena za každý m² pozemku zaťaženého vecným bremenom v sume 160,00 Eur/m²,
 
- v k. ú. Nivy, na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 9193/6 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 7 m², zapísaného na LV č. 1, v prospech spoločnosti Eurovea 2, s. r. o., so sídlom Karloveská 34, Bratislava, IČO 50957279, za účelom výstavby, realizácie, užívania, údržby, prevádzky, opravy a rekonštrukcie stavby „SO 890 Protipovodňová ochrana“ tvoriacej súčasť investičného zámeru „Polyfunkčný súbor Eurovea 2 – Stavba č. 08 Verejné priestory, Pribinova ulica“, za predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 980,00 Eur. Odplata za zriadenie vecného bremena sa určí ako jednotková cena za každý m² pozemku zaťaženého vecným bremenom v sume 140,00 Eur/m²,
 
- v k. ú. Nivy, na častiach pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9193/501 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 119 m², parc. č. 9193/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 162 m², zapísaných na LV č. 1, v prospech spoločnosti Eurovea 2, s. r. o., so sídlom Karloveská 34, Bratislava, IČO 50957279, za účelom výstavby, realizácie, užívania, údržby, prevádzky, opravy a rekonštrukcie stavby „SO 814 Promenáda a SO 806 Terasa F“ tvoriacej súčasť investičného zámeru „Polyfunkčný súbor Eurovea 2 – Stavba č. 08 Verejné priestory, Pribinova ulica“, za predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 39 340,00 Eur. Odplata za zriadenie vecného bremena sa určí ako jednotková cena za každý m² pozemku zaťaženého vecným bremenom v sume 140,00 Eur/m²,

s podmienkami:

1. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena budú budúcim oprávneným z vecného bremena podpísané do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebudú budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Budúci oprávnený z vecného bremena uhradí predbežné odplaty za zriadenie vecných bremien v sumách uvedených v tomto uznesení do 30 dní od podpísania zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.