BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť South City W, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 – ostatné plochy  vo výmere 226 m² a parc. č. 3047 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m², celkove vo výmere 453 m²,  spoločnosti South City W, s.r.o., so sídlom Poštova 3 v Bratislave, IČO 51914603, za účelom vybudovania dopravného napojenia stavby „Južné mesto – Bratislava-Petržalka, Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete), Napojenie na Panónsku cestu – zóna A“, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 30,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 453 m² ročne sumu 13 590,00 Eur,
 
2. 6,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Komunikácie), čo predstavuje pri výmere 453 m² ročne sumu 2 718,00 Eur,
 
s podmienkami:
 
1.  Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2.  Nájomca uhradí za užívanie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1, parc. č. 3047, vo výmere 453 m², bez zmluvného vzťahu za obdobie od 11. 03. 2019 (zahájenie stavebnej činnosti) do účinnosti zmluvy sumu 30,00 Eur/m²/rok v lehote do 30 dní od účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s Rozhodnutím  č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemkov bez právneho dôvodu považujú za urovnané.
 
Navrhovaný nájom častí pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť South City W, s.r.o., Poštova 3, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovanie dopravného napojenia bezprostredne súvisí s realizáciou stavby „Južné mesto – Bratislava-Petržalka, Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete), Napojenie na Panónsku cestu – zóna A“, hlavné mesto SR Bratislava vyjadrilo súhlas ako dotknutý orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže vyvolané investície zrealizovať iným spôsobom ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a súčasne žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemkom v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods.1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.