BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníckeho práva k rozostavaným stavebným objektom SO.IS.005 Podzemná kruhová križovatka a SO.IS.106 Mlynské nivy – podzemný vjazd III. (komunikácia) [oba realizované na základe právoplatných stavebných povolení] nachádzajúcich sa na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 21844/2 – ostatná plocha vo výmere 8 753 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 8295, na častiach pozemkov registra „C“ KN parc. č. 21844/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 102 m², parc. č. 21844/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 131 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 7076, a na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 9765/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 125 m², k. ú. Nivy, do vlastníctva spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, za sumu 7 210 000,00 Eur vrátane DPH podľa ZP č. 102/2020 zo dňa 20. 08. 2020, ktorú spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, vynaložila v súvislosti s prípravou a realizáciou týchto stavebných objektov. Uzavretím zmluvy o prevode vlastníckeho práva sa považujú akékoľvek vzájomné finančné nároky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a žiadateľom vo vzťahu k prevádzaným rozostavaným stavebným objektom za vysporiadané, t. z. nedôjde k žiadnemu ďalšiemu finančnému plneniu. V zmluve o prevode vlastníckeho práva sa nadobúdateľ zaviaže zachovať účelové určenie a charakter verejnej účelovej komunikácie podzemnej kruhovej križovatky po jej dokončení a kolaudácii,
 
2. podľa článku 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadenie vecného bremena práva stavby k rozostavaným stavebným objektom SO.IS.005 Podzemná kruhová križovatka, SO.IS.106 Mlynské nivy – podzemný vjazd III. (komunikácia) [oba realizované na základe právoplatných stavebných povolení], v rozsahu časti pozemku registra  „E“ KN parc. č. 21844/2 – ostatné plochy vo výmere 2 454 m² (diel č. 1), k. ú. Staré Mesto, podľa GP  č. 117/2020 zo dňa 08. 07. 2020 spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie stavebných objektov, užívanie, prevádzkovanie, zabezpečovanie údržby, opravu, úpravu a rekonštrukciu, modernizáciu, akékoľvek iné stavebné úpravy stavebných objektov a ich odstránenie, vrátane práva vstupu, prechodu pešo a prejazdu dopravnými prostriedkami, pôsobiace „in rem“ v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, ako vlastníka rozostavanej stavby Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy, za odplatu v sume 49 810,35 Eur,
 
3. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníckeho práva k rozostavanému stavebnému objektu SO IS.105.1 Šagátová vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I. (realizovaný na základe právoplatného stavebného povolenia), v rozsahu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 9871/148 – ostatné plochy vo výmere 136 m² (diel č. 1), k. ú. Nivy, podľa GP č. 123/2020 zo dňa 16. 07. 2020, do vlastníctva spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, za sumu 18 700,00 Eur vrátane DPH podľa ZP č. 103/2020 zo dňa 20. 08. 2020, ktorú spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, vynaložila v súvislosti s prípravou a realizáciou tohto stavebného objektu. Uzavretím zmluvy o prevode vlastníckeho práva sa považujú akékoľvek vzájomné finančné nároky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a žiadateľom vo vzťahu k prevádzanému rozostavanému stavebnému objektu za vysporiadané, t. z. nedôjde k žiadnemu ďalšiemu finančnému plneniu. V zmluve o prevode vlastníckeho práva sa nadobúdateľ zaviaže zachovať účelové určenie a charakter verejnej účelovej komunikácie vjazdu/výjazdu do/z areálu autobusovej stanice I po jeho dokončení a kolaudácii,
 
4. podľa článku 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadenie vecného bremena práva stavby k rozostavanému stavebnému objektu SO IS.105.1 Šagátová vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I. (realizovaný na základe právoplatného stavebného povolenia), v rozsahu časti pozemku registra  „C“ KN parc. č. 9871/148 – ostatné plochy vo výmere 136 m² (diel č. 1), k. ú. Nivy, podľa GP č. 123/2020 zo dňa 16. 07. 2020, spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie stavebného objektu, užívanie, prevádzkovanie, zabezpečovanie údržby, opravu, úpravu a rekonštrukciu, modernizáciu, akékoľvek iné stavebné úpravy stavebného objektu a jeho odstránenie, vrátane práva vstupu, prechod pešo a prejazd dopravnými prostriedkami, pôsobiace „in rem“, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, ako vlastníka rozostavanej stavby Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy, za odplatu v sume 4 599,30 Eur,

s podmienkami:

1. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k stavebným objektom a zmluva o zriadení vecného bremena budú zo strany žiadateľa podpísané súčasne do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluvy nebudú žiadateľom v uvedenom termíne podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k stavebným objektom bude obsahovať záväzok zmluvných strán, že po kolaudácií stavebných objektov SO.IS 005 Podzemná kruhová križovatka, SO.IS.106 Mlynské nivy – podzemný vjazd III (komunikácia) uzatvoria zmluvu, ktorej obsahom a účelom bude funkčné zabezpečenie prepojenia miestnej komunikácie Mlynské Nivy (vo vlastníctve a správe hlavného mesta SR Bratislavy) a uvedených stavebných objektov ako verejnej účelovej komunikácie.
3. Spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., uhradí odplatu za zriadenie vecného bremena podľa bodu 2 a 4 tohto uznesenia do 30 dní od podpísania zmluvy o prevode vlastníctva k rozostavanej stavbe podzemnej kruhovej križovatky a zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.

​Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že:
- značná časť technológií a zariadení nevyhnutne potrebných k obsluhe a zabezpečeniu bezpečnej funkčnosti stavby budú vo vlastníctve spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., resp. subjektov patriacich do skupiny HB Reavis, a zároveň sa nachádzajú aj na pozemkoch, resp. v priestoroch, ktoré nie sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ale vo vlastníctve spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., resp. subjektov patriacich do skupiny HB Reavis,
- dodávka energií potrebných k prevádzke stavby a jej technológií (napr. kalové čerpadlá pre odvádzanie dažďových vôd, ventilátory pre odvetrávanie, elektrické vyhrievanie vjazdov, kamerový dohľad a EPS) je zabezpečovaná z okolitých stavebných objektov v dotknutej zóne, ktorých vlastníkom nie je hlavné mesto SR Bratislava, ale spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., resp. iné subjekty zo skupiny HB Reavis,
- realizácia stavby je nerozlučne spätá s vysokými investičnými nákladmi, ktoré znáša žiadateľ, t. z. spoločnosť Stanica Nivy s. r. o.,
- údržba, opravy a revízie stavby sú spojené s vynakladaním značných pravidelných nákladov sa predbežne odhadujú v sume cca 80 000,00 Eur ročne,
- stavba bude okrem novej autobusovej stanice obsluhovať aj ďalšie stavebné objekty v dotknutej zóne, ktoré nie sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ale vo vlastníctve subjektov patriacich do skupiny HB Reavis,
- nie je účelné ani hospodárne, aby predmetné stavebné objekty vlastnilo a prevádzkovalo hlavné mesto SR Bratislava. Pri tvorbe mechanizmu vzájomného vysporiadania finančných nárokov v súvislosti s prevodom vlastníckeho práva k predmetným stavebným objektom sa zohľadnila skutočnosť, že na výstavbu stavebných objektov neboli zo strany hlavného mesta SR Bratislavy vynaložené žiadne finančné prostriedky a odplatný prevod  v prospech subjektu, ktorý stavebné objekty už v celom rozsahu financoval, by bol v rozpore s dobrými mravmi.