BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Buocik Ján

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

v časti 2:
za odplatu 343 560,00 Eur

v časti 4:
za odplatu 19 040,00 Eur