BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Tatiany Kratochvílovej, 1. námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedníčku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
že Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, bola tajným hlasovaním podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zvolená za predsedníčku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 26. novembra 2020.