Návrh čiastkového uznesenia - Tešovič Rastislav

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, do podielového spoluvlastníctva spoločnosti XL, six s.r.o. so sídlom v Bratislave a spol., Kremeľská ulica

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

Text uznesenia v znení :
„za kúpnu cenu celkove 95 656,50 Eur,“
 
Nahradiť textom :
„za kúpnu cenu 281,78 Eur/m2, za kúpnu cenu celkove 206 544,74 Eur“