Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 24.09.2015

 • 24. septembra 2015, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Zasadnutie pokračuje 22.10.2015
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2015 až k 31. 8. 2015, a niektorých uznesení splatných k 30. 9. 2015 a k 31. 10. 2015

 2. 2.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

 3. 2a.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 4. 3.Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

 5. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

 6. 5.Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v príspevkových organizáciách, zriadených hlavným mestom SR Bratislava a informácia o priebehu a výsledku výberových konaní na pozíciu generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy, realizovaných na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 24. - 25.6.2015

 7. 35.Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu mesta Bratislavy zo štátnej správy na hlavné mesto SR Bratislavu - rokovanie o 12:00 h

  Materiály
 8. 32.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 9. 33.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 10. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča

 11. 8.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 981/23 a parc. č. 981/24, Silvii Anderson, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 9.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov Kadnárova 30, 32, 34, v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 10.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 18380/6, parc. č. 18380/2 Mgr. art. Mariánovi Gregorovičovi a manželke Mgr. art. Andree Hlinkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa

 14. 11.Návrh na predaj stavby súpis. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného osobitného zreteľa občianskemu združeniu RESOTY - Resocializačné komunity

  Materiály
 15. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v lokalite pred hlavnou stanicou ŽSR v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23096/1, spoločnosti MC ERTLS s.r.o., so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/1, spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/11, parc. č. 23096/12, spoločnosti Tychler, s.r.o., so sídlom v Skalici

 16. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21725/1, občianskemu združeniu Nenápadní hrdinovia, so sídlom v Bratislave

 17. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej, Ing. arch. Romanovi Hájekovi, JUDr. Borisovi Rekenovi a JUDr. Lucii Reken

  Materiály
 18. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/4, Michalovi Borskému

  Materiály
 19. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/1, parc. č. 77/1, parc. č. 77/5, pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/50 pre spoločnosť develop BS s. r. o., so sídlom v Bratislave

 21. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/97, parc. č. 1486/7, spoločnosti RETKINS s. r. o., so sídlom v Bratislave - uznesenie nebolo prijaté

 22. 19.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 2761/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 2126/7, parc. č. 2128/3, parc. č. 2127/3 vo vlastníctve Ing. Pavla Nemčeka, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 23. 20.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve ŠPORTOVÉHO KLUBU HORY-VODA, za parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 24. 21.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 25. 22.Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2014

 26. 23.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2014

  Materiály
 27. 24a.Informácia o vzdaní sa členstva Mariana Greksu, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, v komisii kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na voľbu MUDr. Ivety Plšekovej, námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy, za členku komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 28. 25.Kritériá nakladania s pozemkami hlavného mesta SR Bratislavy pod radovými garážami vo vlastníctve iných subjektov

 29. 26.Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území hlavného mesta SR Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok

  Materiály
 30. 27.Koncepcia rozvoja Horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave

 31. 28.Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

 32. 29.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 33. 30.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

 34. 31.Informácia z rokovania o novelizácii zákona o tepelnej energetike - plnenie uznesenia č. 231/2015 bod 1 zo dňa 25.6.2015

 35. 34.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 36. 36.Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave

 37. 37.Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko

 38. 38.Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov

 39. 38a.Návrh na schválenie koncesnej zmluvy č. 221/2015 na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému mestskej časti Bratislava-Petržalka uzatvorenej mestskou časťou Bratislava-Petržalka dňa 24.6.2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 k tejto koncesnej zmluvy uzatvoreného dňa 26.6.2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 80 ods. 2 písm. y) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 40. 44.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici - tretia časť - stiahnutý z programu

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytových domoch na ulici Sekulská 5, Veternicová 12 a Veternicová 15 - dopredaj

  Materiály
 6. f.Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013

 7. g.Informácia o posúdení ekonomickej efektívnosti vybraných zmlúv spoločností DPB, a.s. a OLO, a.s. externou kontrolnou firmou ako súčasť plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 84/2015

  Materiály
 8. h.Informácia o politickej príslušnosti pri mene a priezvisku poslancov

 9. i.Koncepcia rozvoja základných umeleckých škôl a centier voľného času zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta na roky 2015-2018

 10. j.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Radlinského 53

 11. k.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislavy

 12. l.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, júl, august 2015