Bod č. 18

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/97, parc. č. 1486/7, spoločnosti RETKINS s. r. o., so sídlom v Bratislave - uznesenie nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.