Bod č. 22

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.