Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 21.11.2019

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2019

  Materiály
 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 3. 2a.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky a stavby v k. ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave

  Materiály
 4. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 na dobu určitú od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 pre JURIŠTA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 5. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v lokalite Železničnej ulice, parc. č. 37/8, Jozefíne Kocúrovej

 7. 6.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského

 8. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/5 a návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  Materiály
 9. 9.Nadácia mesta Bratislavy

 10. 10.Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením Slovenský dom Centrope v roku 2019 a návrh na ukončenie členstva v združení

 11. 12.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy, do správy mestským častiam, za účelom zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta

 12. 13.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 13. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 14. 15.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. č. 5409/15, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 15. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 4934/30, spoločnosti MEKY SK s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

  Materiály
 16. 17.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/6, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou, spoločnosti AZALEA, s. r. o., so sídlom v Nitrici

 17. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2064/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 18. 19.Návrh na voľbu neposlanca Ing. Martina Viciana za člena komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 19. 19a.Informácia o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa č. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 20. 19b.Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 21. 20.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 22. 21.Interpelácie

 23. 22.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informačný materiál – návrh na zriadenie Komunálneho podniku mesta Bratislavy

 5. e.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. a 3. štvrťroka 2019