BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Kuruc Martin

Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

cena 200,00 Eur/m2
celkovo za kúpnu cenu 6 200,00 Eur