BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy do správy mestským častiam, za účelom zhodnotenia a zveľadenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverenie nehnuteľností, a to:
 
1. k. ú. Petržalka,
stavby so súpis. č. 1635 – Hrobákova 5, situovanej na pozemku, parc. č. 1006, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1006 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 392 m², parc. č. 1007 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 306 m², zapísaných na LV č. 1748, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, IČO 00603201, za účelom zriadenia, vybudovania a následného užívania materskej školy a pozemku parc. č. 987 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 411 m², zapísaného na LV č. 1748, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, IČO 00603201, na ktorom je situovaná komunikácia III. triedy Hrobákova ulica, v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,
2. k. ú. Rusovce,
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 190/4 – ostatné plochy vo výmere 3 579 m², zapísaného na LV č. 1, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, IČO 00304611, na ktorom je vybudovaná verejná zeleň v správe mestskej časti, za účelom zosúladenia stavu užívania so stavom vedeným v údajoch katastra nehnuteľností,
 
3. k. ú. Jarovce,
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 693/1 – ostatné plochy vo výmere 744 m², zapísaného na LV č. 222, parc. č. 237/9 – ostatné plochy vo výmere 78 m², zapísaného na LV č. 608, parc. č. 705/1 – ostatné plochy vo výmere 5 137 m², zapísaného na LV č. 1237 a pozemku registra „E“ parc. č. 225/1 – orná pôda vo výmere 68 m², zapísaného na LV č. 1261, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Jarovce, Palmová 1, Bratislava, IČO 00304603, na ktorých je vybudovaná verejná zeleň a areál cintorína v správe mestskej časti, za účelom zosúladenia stavu užívania so stavom vedeným v údajoch katastra nehnuteľností,
 
4. k. ú. Čunovo,
pozemku registra „C“ KN parc. č. 2356/1 – orná pôda vo výmere 13 518 m², zapísaného na LV č. 1906, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22, Bratislava, IČO 00641243, za účelom vybudovania novej materskej a základnej školy,
 
5. k. ú. Ružinov,
stavby – parkoviska vybudovaného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15486/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 564 m², zapísaného na LV č. 6918, vo vlastníctve spoločnosti SUPREME development s.r.o., so sídlom na Šoltésovej 12, Bratislava, IČO 43989675, do správy mestskej časti Bratislava‑Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, ako časť účelovej komunikácie Hraničná ulica Bratislava, za účelom vykonávania parkovacej politiky mesta,
 
6. k. ú. Nivy,
- pozemkov registra „C“ KN parc. č. 21889/2 – ostatá plocha vo výmere 449 m², zapísaného na LV č. 797, parc. č. 10569/2 – ostatná plocha vo výmere 3 340 m², zapísaného na LV č. 1, a parc. č. 9383/29 – ostatná plocha vo výmere 358 m², zapísaného na LV č. 1, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, za účelom realizácie odstavnej parkovacej plochy parkoviska pre potreby návštevníkov trhoviska na Miletičovej ulici v Bratislave,
 
- pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11233/30 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 965 m², parc. č. 11233/57 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 540 m², parc. č. 11233/58 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 147 m², parc. č. 11233/59 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 195 m² a parc. č. 11233/60 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 196 m², ktoré vznikli z pozemku registra „C“ KN parc. č. 11233/30 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 043 m², zapísaného na LV č. 797, a to na základe GP č. 69/2018 zo dňa 01. 08. 2018, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, za účelom revitalizácie vnútrobloku Palkovičova, Stodolova, Trnavská cesta a Jégeho ulica, ktorá bude pozostávať z rekonštrukcie spevnených a odstavných plôch pre parkovanie, rekonštrukcie pešieho chodníka, sadových úpravách existujúcej zelene a výsadby listnatých drevín,

​7. k. ú. Rača,
- pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1295/8 – ostatné plochy vo výmere 544 m² a parc. č. 1486/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 207 m², zapísaných na LV č. 400, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557, za účelom komplexnej revitalizácie parku J. M. Hurbana,
 
- stavby so súpis. č. 1593, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4778/2 – zastavané plochy a nádvoria, a pozemkov registra „C“ KN časť parc. č. 4778/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 2 153 m² a parc. č. 4778/3 – ostatné plochy vo výmere 609 m², zapísaných na LV č. 1628, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557, za účelom doriešenia užívacieho povolenia stavby a rekonštrukcie stavby; parcelné číslo a výmera pozemku odčleneného od pozemku parc. č. 4778/2 budú spresnené následne spracovaným geometrickým plánom,
 
8. k. ú. Nové Mesto,
pozemku registra „E“ KN parc. č. 13 529 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 082 m², zapísaného na LV č. 1, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, za účelom vybudovania parkoviska,
 
9. k. ú. Vinohrady,
pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 013 m², zapísaného na LV č. 2212, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, za účelom revitalizácie a rozšírenia funkčného využitia športového ihriska a prístupu nachádzajúceho sa na pozemku,
 
10. k. ú. Vajnory,
- pozemku registra „C“ KN parc. č. 1561 – záhrady vo výmere 349 m², zapísaného na LV č. 2937, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, IČO 00304565, za účelom vybudovania detského ihriska,
 
- pozemkov registra „C“ KN parc. č. 189/5 – ostatné plochy vo výmere 1 100 m², parc. č. 189/6 – ostatné plochy vo výmere 375 m² a parc. č. 189/21 – ostatné plochy vo výmere 1 218 m², zapísaných na LV č. 855, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, IČO 00304565, za účelom modernizácie športového areálu vrátane výstavby novej športovej haly,
 
11. k. ú. Lamač,
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1760/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 788 m², parc. č. 1760/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 426 m², zapísaných na LV č. 1, parc. č. 1760/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 677 m², zapísaného na LV č. 3758, a stavby bez súpisného čísla, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1760/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 788 m², bez založeného listu vlastníctva, do správy mestskej časti Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, Bratislava, IČO 00603414, za účelom zriadenia zberného dvora a záchytného parkoviska,
 
12. k. ú. Devínska Nová Ves,
stavby so súpis. č. 6120 – Detské jasle–obj. K-35, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2565/42 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 650 m², zapísanej na LV č. 2744, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava, IČO 00603392, pre predškolské a školské účely,

13. k. ú. Staré Mesto,
pozemku registra „C“ KN parc. č. 21564 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 766 m², zapísaného na LV č. 1656, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, za účelom vykonávania pravidelnej údržby a rekonštrukcie tzv. „Puškinových schodov“, ktoré slúžia širokej verejnosti,

14. k. ú. Záhorská Bystrica,
pozemku registra „C“ KN parc. č. 1920/42 – záhrada vo výmere 27 m², odčlenenom GP č. 44/2019 úradne overeným dňa 22. 10. 2019 pod č. 2137/2019 od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1920/1 zapísaného na LV č. 3558, za účelom realizácie plánovanej prístavby a nadstavby budovy jedálne v školskom areáli základnej školy na ulici Hargašová 5, Bratislava,
 
15. k. ú. Dúbravka,
pozemkov registra „E“ KN parc. č. 845 – orná pôda vo výmere cca 383 m², zapísaného na LV č. 5920, parc. č. 838 – orná pôda vo výmere cca 336 m², zapísaného na LV č. 5920, parc. č. 857 – orná pôda vo výmere cca 35 m², zapísaného na LV č. 5920, parc. č. 1041 – ostatné plochy vo výmere cca 195 m², zapísaného na LV č. 847 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 3449/335 – ostatné plochy vo výmere cca 174 m², zapísaného na LV č. 6181, za účelom ich zveľaďovania a efektívnejšieho spravovania v prospech obyvateľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
 
s podmienkami:

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len "mestská časť") v prospech tretích osôb.
2. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti užívať pre uvedené účely, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.
3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou časťou podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.
4. Mestská časť na seba preberá záväzok, že bude stavebné, rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov, resp. prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a environmentálnych fondov.
5. V prípade zverenia uvedeného v bode 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, tohto uznesenia platí podmienka, že ak príslušná mestská časť nezrealizuje projekt, na ktorý jej bol nehnuteľný majetok zverený, v lehote do 31. 12. 2024, mestská časť je povinná predmet zverenia v lehote do 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.
6. V prípade zverenia uvedeného v bode 5 tohto uznesenia platí podmienka, že mestská časť Bratislava-Ružinov bude súhlasiť s postúpením všetkých práv a povinností, ktoré bude treba pri výkone správy tohto majetku, najmä súhlasí s prevzatím zodpovednosti za postup a vykonanie krokov v prípade súdnych sporov s vlastníkom pozemku a zastupovanie hlavného mesta SR Bratislavy v takto vzniknutých súdnych sporoch a prípadných náhradách škody uznaných súdnymi rozhodnutiami.
7. V prípade zverenia uvedeného v bode 7 tohto uznesenia sa mestská časť Bratislava-Rača zaväzuje, že do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy predloží pre potrebu vypracovania protokolu o zverení nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave geometrický plán na odčlenenie časti pozemku registra „C“ KN k. ú. Rača, parc. č. 4778/2, a to vo výmere cca 2 153 m² tak, aby predmetom zverenia nebol pozemok pod jestvujúcim chodníkom, ktorý tvorí súčasť komunikácie II. triedy Dopravná ulica.
8. V prípade zverenia uvedeného v bode 15 tohto uznesenia sa mestská časť Bratislava-Dúbravka zaväzuje, že do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy predloží pre potrebu vypracovania protokolu o zverení nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave geometrický plán na odčlenenie častí pozemkov registra „E“ k. ú. Dúbravka, parc. č. 845 vo výmere cca 383 m², parc. č. 838 vo výmere cca 336 m², parc. č. 857 vo výmere cca 35 m², parc. č. 1041 vo výmere cca 195 m² a pozemku registra „C“ parc. č. 3449/335 vo výmere cca 174 m² tak, aby predmetom zverenia neboli pozemky pod komunikáciu II. triedy Pri kríži.