BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/6, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou, spoločnosti AZALEA, s. r. o., so sídlom v Nitrici

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 66 m², LV č. 847, spoločnosti AZALEA, s.r.o., so sídlom Račice 37, Nitrica 972 22, IČO 44755864, za kúpnu cenu 19 520,82 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.